growAp > Blog > Jak przy­wró­cić zablo­ko­wany Pro­fil Fir­mowy w Google? Instrukcja krok po kroku. 

Jak przy­wró­cić zablo­ko­wany Pro­fil Fir­mowy w Google? Instrukcja krok po kroku. 

Zablokowany profil

Twój Pro­fil Fir­mowy w Google pełni klu­czową rolę w wizu­ali­za­cji Two­jego biznesu w inter­ne­cie, ale drobne nie­pra­wi­dło­wo­ści mogą pro­wa­dzić do jego zawie­sze­nia lub usu­nię­cia z map Google. Oto prze­wod­nik, który pomaga w zro­zu­mie­niu, co może pro­wa­dzić do blo­kady Pro­filu i krok po kroku prze­pro­wa­dzi Cię przez pro­ces odzy­ski­wa­nia konta. 

Pro­fil firmy nie­wi­doczny na Google. Podej­mij nastę­pu­jące dzia­ła­nia

Znajdź swoją firmę

Jeśli zarzą­dzasz Pro­filem przez Mene­dżera Pro­filu Firmy, zalo­guj się na busi­ness.google.com przy uży­ciu konta powią­za­nego z Twoją firmą. Jeśli korzy­stasz z prze­glą­da­nia jako zwy­kły użyt­kow­nik, wystar­czy wpi­sać „moja firma” lub nazwę i loka­li­za­cję swo­jego biznesu w wyszu­ki­warce. 

Sprawdź sta­tus Pro­filu

Zawie­szony pro­fil firmy wyświe­tli różne komu­ni­katy na panelu. Sta­ran­nie prze­czy­taj te komu­ni­katy, ponie­waż zawie­rają wska­zówki doty­czące sta­tusu Two­jego Pro­filu oraz kro­ków, które musisz pod­jąć. Jeśli korzy­stasz z Mene­dżera Pro­filu Firmy, komu­ni­katy mogą być różne. 

Upew­nij się, że dane są zgodne

Sprawdź, czy infor­ma­cje w Twoim Pro­filu są zgodne z wytycz­nymi Google. Czę­sto, jed­nym z powo­dów blo­kady pro­filu jest uży­wa­nie nie­pra­wi­dło­wych ele­men­tów w nazwie, takich jak zbędne frazy, które nie są czę­ścią ofi­cjal­nej nazwy firmy. To także może wyni­kać z nie­pra­wi­dło­wego adresu, wyboru nie­od­po­wied­niej kate­go­rii firmy lub błęd­nych tre­ści w opi­sie Pro­filu. 

Inne powody

Cza­sem, mimo zasto­so­wa­nia zasad­nych infor­ma­cji o fir­mie, Google może zde­cy­do­wać się na zawie­sze­nie lub usu­nię­cie pro­filu, co czę­sto ma miej­sce pod­czas obszer­nych aktu­ali­za­cji i zmian w wyszu­ki­warce. 

Ana­liza sta­tusu Pro­filu

Panel zawie­szo­nego Pro­filu zawiera różne komu­ni­katy, które ofe­rują wska­zówki doty­czące sta­tusu Two­jego Pro­filu oraz kolej­nych kro­ków. Komu­ni­katy mogą się nieco róż­nić w zależ­no­ści od spo­sobu korzy­sta­nia z Mene­dżera, wyszu­ki­warki lub apli­ka­cji Google Maps. 

Najczęstsze przyczyny zawieszenia Profilu Google:

 • Profil zawierał niedozwolone treści, nie przedstawiał autentycznych informacji o firmie (szczegóły na stronie Supportu Google).
 • Adres firmy naruszał zasady Google i/lub łamie wytyczne dotyczące:
  • Profil założony na adres skrytki pocztowej,
  • Profil założony na adres skrzynki UPS, 
  • Profil założony na adres wirtualnego biura, 
  • Profil założony na adres biura/przestrzeni co-workingowej,
  • Profil założony na adres domowy, który nie ma widocznego stałego oznakowania.

Przykład: Blokada Profilu Google może być spowodowana sytuacją, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą i nie posiadamy fizycznego punktu przyjęcia Klientów, tylko wychodzimy do nich, aby wykonać pracę np. hydraulik (usługi SAB), nie możemy wyświetlać swojego adresu na Profilu Google.

 • Dokonywanie wielu zmian w krótkim czasie – edytowanie podstawowych informacji  tj. nazwy firmy, adresu, numeru telefonu lub kategorii działalności. Edytowanie tych kluczowych obszarów zbyt często może być dla Google podejrzane.
 • Nazwa Profilu posiada zbyt wiele fraz – tzw. „upychanie fraz” takich jak: nazwa miasta, frazy kluczowe. Krótkoterminowe korzyści, jakie możesz uzyskać z rozbudowania nazwy firmy za pomocą słów kluczowych, nie są warte ryzyka zawieszenia Profilu.
 • Ta sama firma posiada dwa Profile dla tej samej lokalizacji – ma ten sam adres lub numer telefonu – Google nie chce, aby firmy posiadały Profile dla lokalizacji, które nie istnieją.
 • Użytkownik / konkurencja zgłosiła naruszenie zasad do Google – każdy użytkownik Map może zgłosić zmiany na Twoim Profilu. 
 • Wdrożenie przez Google aktualizacji platformy Profil Firmy Google może powodować różne błędy, w tym zawieszenia Profili. Wtedy jest to zazwyczaj globalny problem.

Wyma­gana ponowna wery­fi­ka­cja

Jeśli Pro­fil jest zawie­szony, możesz być popro­szony o ponowną wery­fi­ka­cję infor­ma­cji o Two­jej fir­mie widocz­nych w Pro­filu. To naj­ła­god­niej­szy sto­pień blo­kady, ale wymaga dodat­ko­wego potwier­dze­nia danych. Firma nie zosta­nie cał­ko­wi­cie wyco­fana z Google, jed­nak nowe tre­ści, jak na przy­kład wpisy czy zdję­cia, nie będą dostępne publicz­nie. Dodat­kowo, nie będzie moż­liwe moni­to­ro­wa­nie sta­ty­styk ani reago­wa­nie na opi­nie. 

Czę­sto wła­ści­ciele zostają zachę­ceni do pod­ję­cia tej decy­zji, szcze­gól­nie gdy doszło nie­dawno do istot­nych zmian w klu­czo­wych danych Pro­filu, takich jak nazwa, adres, numer tele­fonu lub strona inter­ne­towa. Zanim przy­stą­pisz do pro­cesu ponow­nej wery­fi­ka­cji, upew­nij się, że wszyst­kie te infor­ma­cje są dokładne i przejdź do następ­nych eta­pów. 

Brak opcji omi­ja­nia wery­fi­ka­cji

Nie­stety, nie ma opcji omi­ja­nia wery­fi­ka­cji. Dodatkowo o sposobie jej przeprowadzenia decyduje algorytm Google. Stan­dar­dowo, wysy­łana jest karta z kodem wery­fi­ka­cyj­nym na adres firmy, co zaj­muje do 15 dni robo­czych. Jeśli karta nie dotrze, można zażą­dać innej metody wery­fi­ka­cji. Alternatywnymi sposobami weryfikacji mogą być: numer telefonu, sms, e-mail, film, wideoweryfikacja, kartka pocztowa, bądź ewentualnie kontakt z Supportem i prośba o weryfikację.

Pro­fil uznany za dupli­kat

W tej sytu­acji poja­wiają się trud­no­ści. Pro­fil firmy może być uznany za dupli­kat w kilku sce­na­riu­szach: 

 1. Stwo­rzy­łeś 2 Pro­file fir­mowe o tym samym adre­sie, nazwie i kate­go­rii. 
 2. Inny użyt­kow­nik utwo­rzył iden­tyczny pro­fil na Google Maps. 
 3. Twój Pro­fil został zgło­szony jako dupli­kat innego Pro­filu. 

Ten problem często występuje też w przypadku marek, które mają 2 punkty w tym samym obiekcie lub na tej samej ulicy. Google myśli wtedy, że jest to ta sama lokalizacja, ze względu na bliskie położenie, i uznaje je za duplikat. 

Natomiast w każ­dym przy­padku otrzy­masz podobne powia­do­mie­nie, zawie­rające link do pier­wot­nego pro­filu firmy na mapach. Google zaleca usu­nię­cie Two­jego Pro­filu, choć nie jest to obo­wiąz­kowe. Możesz to zro­bić za pomocą for­mu­la­rza Pomocy, dostęp­nego po pra­wej stro­nie Mene­dżera (ikona „i”). Jeśli zarzą­dzasz pro­filem za pomocą wyszu­ki­warki, znaj­dziesz go w roz­wi­ja­nym menu, dostęp­nym po klik­nię­ciu trzech kro­pek. 

Wypeł­nij for­mu­larz zgod­nie z instruk­cjami. Google może zażą­dać dodat­ko­wych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych ist­nie­nie Two­jej firmy, takich jak zdję­cia wej­ścia z widocz­nym szyl­dem i nazwą lub rachu­nek za prąd z danymi firmy. Cza­sem to może nie być wystar­cza­jące. Na końcu pro­cesu otrzy­masz numer zgło­sze­nia, który może się przy­dać w dal­szej kore­spon­den­cji. 

Uwaga! Google czę­sto odpo­wiada auto­ma­tycz­nymi wia­do­mo­ściami, zachę­ca­jąc do odpo­wie­dzi w ciągu doby, jeśli na­dal potrze­bu­jesz pomocy. Upew­nij się, że regu­lar­nie spraw­dzasz swoją skrzynkę i odpo­wiadasz na takie wia­do­mo­ści. 

Zawie­sze­nie GBP

Jeśli Twój Pro­fil został zawie­szony z powodu naru­szeń jako­ści danych, upew­nij się, że dane w pro­filu są zgodne z wytycz­nymi Google. 

Klik­nij opcję „Wię­cej infor­ma­cji”, aby uzy­skać dostęp do strony pomocy zawie­rającej instruk­cje, upew­nij się co do zasad i dokład­no­ści danych w Twoim Pro­filu, następ­nie użyj dedy­ko­wa­nego for­mu­la­rza. 

Wypeł­nij nie­zbędne infor­ma­cje w for­mu­larzu. Ist­nieje moż­li­wość dołą­cze­nia dodat­ko­wych danych i doku­men­tów, które mogą pomóc w potwier­dze­niu ist­nie­nia Two­jego przed­się­bior­stwa. Do czasu roz­pa­trze­nia sprawy, Twój Pro­fil Fir­mowy w Google pozosta­nie nie­do­stępny, a jego wyszu­ki­wa­nie będzie niemoż­liwe. 

Pamię­taj, aby uni­kać skła­da­nia wie­lo­krot­nych wnio­sków doty­czą­cych tego samego Pro­filu. Skła­da­nie powtór­nych wnio­sków nie przy­spie­szy pro­cesu. Okres ocze­ki­wa­nia na odpo­wiedź od Google zazwy­czaj wynosi do 7 dni robo­czych, choć w nie­któ­rych przy­pad­kach może się wydłu­żyć do 25–30 dni robo­czych. 

„Wyłą­czony” Pro­fil Firmy

Wizy­tówka w Google zostaje dez­ak­ty­wo­wana, gdy wykryte zostaną istotne naru­sze­nia jako­ści danych. W rze­czy­wi­sto­ści, przy­czyny mogą być ana­lo­giczne do tych, które powo­dują zawie­sze­nie Pro­filu, i wtedy konieczne jest doko­na­nie ponow­nych korekt danych oraz wypeł­nie­nie odpo­wied­niego for­mu­la­rza. 

Jak unik­nąć zawie­sze­nia Pro­filu Firmy?

Naj­waż­niej­sze jest dba­nie o dokład­ność i zgod­ność infor­ma­cji z wytycz­nymi. Upew­nij się, że nazwa firmy oraz adres są potwier­dzone, na przy­kład poprzez dostar­cze­nie zdję­cia szyldu i wej­ścia do firmy. Konieczne jest także zapew­nie­nie dokład­no­ści infor­ma­cji NAP (Nazwa, Adres, Tele­fon), a także innych istot­nych danych na stro­nie inter­ne­to­wej powią­za­nej z pro­filem. 

Warto także prze­my­śleć, czy w innych obsza­rach Pro­filu nie znaj­dują się nie­pra­wi­dłowe ele­menty, takie jak nadmierne uży­cie słów klu­czo­wych w zakładce z usłu­gami lub umiesz­cze­nie numeru tele­fonu w tre­ści opisu firmy lub w postach. 

Sprawdź także, jaką nazwę firmy wyświe­tla publicz­nie na Google. Cza­sami z powodu pro­ble­mów tech­nicz­nych na plat­for­mie lub mapach może być widoczna inna nazwa niż ta, którą usta­wi­łeś w Mene­dże­rze Pro­filu. W przy­padku takich sytu­acji, warto sko­rzy­stać z pomocy ofe­ro­wa­nej przez for­mu­larz „Pomoc”. 

Pod­su­mo­wa­nie

Google przy­kłada dużą wagę do jako­ści danych w pro­filach fir­mo­wych. Dla­tego ważne jest regu­larne moni­to­ro­wa­nie i dosto­so­wy­wa­nie danych do wytycz­nych. Czas oczekiwania na odpowiedź Google może być krótszy lub dłuższy, w zależności od rodzaju blokady Profilu. Cier­pli­wość jest klu­czowa w pro­cesie odzy­ski­wa­nia dostępu do zablo­ko­wa­nego pro­filu firmy w Google. Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Jesteś zainteresowany/a?

Skontaktuj się z nami!

Przetestuj za darmo aplikację, odbierz bezpłatny audyt Profili Firmowych Google Twojej marki i napisz z jakimi problemami możemy Ci pomóc. Wspólnie dobierzemy funkcjonalności narzędzia growAp odpowiadające Twoim potrzebom i wybierzemy odpowiednią dla Ciebie formę współpracy:

1. zarządzanie Profilami przez nasz zespół
i wdrożenie aplikacji „szytej na miarę”

1. zarządzanie Profilami
przez nasz zespół
i wdrożenie aplikacji
„szytej na miarę”

/

2. przeszkolenie Twojego zespołu
i wdrożenie aplikacji „szytej na miarę”

2. przeszkolenie
Twojego zespołu
i wdrożenie aplikacji
„szytej na miarę”